Proposition nr 1 från Karlstad Båtklubbs styrelse till årsmötet november 2017

Styrelsen anhåller om att årsmötet beslutar om att införa ny avgiftsberäkning för uteplatser. Styrelsen har sett en ökande tendens att medlemmar låter sina båtar ligga kvar på land under sommarperioden.

Det finns flera exempel på båtar som får betraktas som övergivna och som efterhand blir ett stort problem att hantera för klubben. Båtklubbens syfte är att ha en levande klubb med aktiva medlemmar.

Styrelsen föreslår att avgifter för uteplatser höjs enligt nedanstående skala för att på detta sätt försöka undvika att få båtar som inte används på sommaren liggandes på uteplatserna. Platsavgift år 1, 1 augusti till 30 juni, normala avgiften för respektive plats.

Om båten legat kvar under sommaren fördubblas avgiften för den kommande uteplats perioden 1 augusti till och med 30 juni år 2. På samma sätt fördubblas avgiften för varje kommande period om båten ej sjösätts. Efter år 4 höjs inte avgiften mer, utan ligger kvar på samma nivå framledes. För medlem som har speciella skäl för att inte sjösätta sin båt kan dispens sökas hos styrelsen senast sista maj för den kommande sommarperioden. Styrelsen prövar varje enskilt fall för sig.

KBK styrelse 2017