Historia

Historien om Karlstad Båtklubb går tillbaka till 1949 då motorbåtsklubben Neptun bildades. Vid denna tidpunkt fanns fyra segelbåtsklubbar i Karlstad. Karlstad Segelsällskap ( KSS ), Karlstad Kanotförening ( KKF ), Segelklubben Treuddarna och Segelsällskapet Tingvalla. Treuddarnas klubbhus, vilket senare inköptes av Neptun, låg i Långsviken på Jäverön. Det fanns även ännu en motorbåtsklubb med namnet Karlstad Motorbåtssällskap ( KMS )


Missnöjet bland motorbåtsägarna i slutet på fyrtiotalet var stort, bland annat tyckte man att dåvarande KMS hade stagnerat. Det slutade med att ett antal medlemmar beslutade sig för att bilda en ny båtklubb. Efter konstituerande möte och ett allmänt upprop till de båtägare som var intresserade av en ny båtklubb skulle samlas den 12 december 1949. Ett stort antal intressenter kom till mötet och man beslutade att bilda en ny klubb.
Motorbåtsklubben Neptun antogs som namn med medlemsantalet årsskiftet 1949/1950 187 medlemmar.

1952 fick klubben tillåtelse att anlägga bryggor vid Sätersholmen, samt att om ritningar inlämnades även få uppföra en paviljong. Dessvärre tillät inte klubbens kassa att material till paviljongen inköptes, varför investeringen slutade med en pontonbrygga. En ljusning uppstod dock 1965 då klubben den 11 november inköpte Treuddarnas Klubbhus i Långsviken på Jäverön för 7.500:-. Detta hus var en del av byggnaderna vid den stora utställningen 1927 i Karlstad.
Klubben hade nu fått sin samlingspunkt och aktiviteten ökade. Ansenliga summor tillsammans med ideella insatser gick åt till reparationer på grund av att klubbhuset förfallit.
Klubben började på nytt uppvakta kommunen om lämpliga platser för vinterförvaring av båtar. Behovet av platser började bli akut då båtskjulen vid Sjöstad var rivningshotade, vilket besannades 1968.
Båtskjulsägarna som blev uppsagda vid Sjöstad anvisades ny plats vid Heden.

De gamla träskjulen utgör idag den norra delen av Karlstad Båtklubbs område.
Dessa båtskjulsägare gick så småningom ur Neptun  och bildade Hedens Båtklubb.

I det tidiga 70- talet började idéer och skisser för det nya området på Heden ta fart. Vinterförvaring och båtskjul uppfördes och området började röjas. Arbetet med klubbhusets renovering och de aktiviteter som anordnades vid Långsviken på Jäverön drog allt mindre folk. Alltfler återvände till Sätersholmarna. Försäljning av klubbhuset diskuterades men avslogs tillsvidare.
1977 bytte klubben namn till Karlstads Motorbåtsklubb Neptun, KMBK, för att understryka hemma-hamnen.
I det fortsatta samarbetet mellan klubbarna kom man till insikt, att en sammanslagning vore att föredra. Den 17 februari 1982 hölls ett första konstituerande styrelsemöte. Vid gemensamt årsmöte i oktober 1982, beslöt medlemmarna enhälligt i respektive klubb att gå till samman i en enda klubb under namnet Karlstad Båtklubb.

I slutet på 80- talet sålde Karlstad Båtklubb Klubbhuset Långsviken Jäverön till en privatperson. Medlemmarna trivdes bättre vid den anspråkslösare anläggningen vid Sätersholmarna.
Styrelsen beslutade att bygga upp en anläggning som var säkrare och mer funktionsduglig än den tidigare. Detta innebar att byggnadslov söktes för paviljongbygge, bastu, vilket också skulle utgöra nödbostad kombinerat med nödtelefon samt en stationär grillanläggning för att tillgodose säkerhets-behovet och skydda naturen. Därutöver förstärktes den sanitära delen genom att inköpa toaletter med hög standard och bygga en sopstation under tak. Bryggplatserna utvidgades från 14 platser till c:a 40, med ny brygga.
Efter tre års överläggningar med Länsstyrelsen för att få byggnadslov, i och med att  Sätersholmarna är ett naturreservat och är myndighetsreglerat, kunde byggnationen påbörjas 1990.

Karlstad Båtklubb har förmånen att ha många medlemmar som är yrkesskickliga och vana. När bygglovet var beviljat fanns det en entusiasm och vilja att bygga upp anläggningen enligt de ritningar som låg till grund. Under två års tid pågick byggnationen och 1993 kunde besannas att anläggningen i stort sett var färdig enligt det skissade förslaget.

Karlstad Båtklubb har även en egen klubbstuga på Heden vackert placerad vid älven.