Protokoll

Protokoll öppnas genom att klicka på länken och noteringarna läggs in i löpande följd.

Årsmöten
Här läggs årsmötesprotokollen ut.

2014
Årsmöte 2014
Extra årsmöte 2014

2015
2016
2017
2018


Noterat vid möten
Sammandrag från styrelsemöten.  Noteringarna arkiveras årsvis längst ner.

Noterat från möten 2016

Möte 1  2015-11-30
– inleddes med ett snabbt konstituerande möte och protokoll från detta kommer så småningom
– ekonomin är tillfredsställande men info om att Stockholms Stad provar att införa moms på hyres-avgifter är oroväckande och vi följer utvecklingen.
– en kommitté för att se över stadgarna bör tillsättas
– uteplatser behöver rensas från kvarstående båtar sedan många år. Ändring av avgifter till liknande KSS höjningar föreslås
– rivningslov för vaktstugan har sökts.  Rasfara för i första hand altanen

Möte 2  2016-01-18
– kansliet kommer att fram till nästa styrelsemöte ha reviderat listan för passertaggar efter medlems-registret.
– uppdaterad pedagogisk prislista finns på hemsidan.
– stadgarna måste moderniseras varför stadgegrupp skall inrättas.
– vissa funktionärer bör kompletteras för att uppehålla kontinuiteten och kompetensen.
– Kenneth H efterlyser handlingsplan för elkontroll samt att skjullänga 30 saknar fungerande belysning.
– på klubbholmen förbereds med ny ruta i bastun och en nytillverkad grill.
– vissa e-postutskick har inte fungerat vilket föranleder en utredning.

Möte 3  2016-03-21
– ca 110 medlemmar har fortfarande inte betalat medlemsavgift för verksamhetsåret 2016.
– 180 passertaggar vilka tillhört tidigare medlemmar har avregistrerats.
– gamla klubbhuset skall städas ur och läggas ut på Blocket för försäljning efter att elservicen flyttats.
– anläggningen på klubbholmen renoveras och ny myggfångare inköps.
– nya mailadresser för klubben införs. Info på hemsida.
– skjulmöte har hållits den 15 feb och bryggmöte skall hållas den 29 mars.

Möte 4  2016-05-09
– Föreningen har i dag 764 medlemmar + 12 familjer.
– Vi upprättar en lista över tillgrepp och skadegörelse inom klubbens område under förutsättning att kansliet delges informationen….kansli@karlstadbatklubb.se
– Stadgegruppen arbetar vidare med förslag om ändring av några punkter.  Generella ordningsregler bör tillkomma i anlutning av stadgarna.
– Vattenläcka i anläggningen utreds.
– Styrelsen förbereder en motion till årsmötet om ökande årlig kostnad för båt på uteplats som inte sjösätts.
– Anläggningar på Klubbholmen underhålls.

Noteringar från möte nr 6, 22/8-16:
Ekonomin är någorlunda i balans men någon reserv för större oförutsedda kostnader finns inte. Med de höjningar av leverantörskostnader som vi tyvärr förväntar oss behöver vi utnyttja hela den höjningen som senaste årsmötet gav styrelsen befogenhet att använda.
Till detta mötet var valberedningens Christer Lundberg inbjuden för att beskriva det arbete som beredningen lagt ner på att finna nya styrelsemedlemmar. Tyvärr så beskrev Christer stora svårigheter att få intresserade till dessa uppdrag. Frågan om arvode till styrelsens medlemmar kom åter upp till diskussion och beslut togs o
Det diskuterades även olika sätt att få medlemmar mer deltagande i klubbens verksamhet.
Styrelsen kommer att komma med 4 propositioner till kommande årsmöte i enlighet med diskussioner förda vid detta och tidigare styrelsemöten.
Arbetet med hemsidan har fått en lösning.
Kanslifunktionen diskuterades och det finns nu en lösning för tillfället.
Noteringar från möte nr 7 19/9 -16:
Tyvärr så besannades farhågorna med att ha dålig buffert för eventuella oförutsedda kostnader mycket snabbt. Ett haveri med lyftkranens ok mitt i början av höst upptagningarna av båtar frestar på både vad gäller ekonomin och arbetet som snabbt måste göras för att ersätta det ca 30 år gamla oket.
En viktig punkt vid detta mötet var åter hur klubbens medlemmar skall fås att mer delta i verksamheten och inte bara ha klubben för ett ställa att parkera båten.
En stor del av mötet togs upp av diskussioner om förslaget till reviderade stadgar.

Noteringar 2015