Båthus och Skjul

Karlstad kommun äger området och har ett arendeavtal med Karlstad Båtklubb.

Klubben upplåter till medlemmarna rätten att äga andelar i skjulföreningar och bryggföreningar samt svarar för gemensamma aktiviteter som planering av nybyggnation, tillfartsvägar, renhållning, internet och el.

Klubbmedlemmen betalar vid nybyggnation en insats motsvarande anskaffningskostnaden och utför det arbete som respektive skjul- eller bryggförening beslutar.
För underhåll och reparationer svarar respektive skjul-eller bryggförening som via egen kassör debiterar medlemmen överenskommet belopp.

Arrende och övriga gemensamma kostnader för renhållning, el, m.m. debiteras av klubben årligen den enskilde medlemmen/andelsägaren.

På området finns olika typer av byggnader för förvaring av båtar.

Träskjul 9 och 11 meter

Shipport A, B, C, J

Shipport D, E, F, P

Plåtskjul och Båthus 90

Avtalet med kommunen.

Inom det arrenderade området äger Karlstad Båtklubb endast rätt att bedriva småbåtsverksamhet och verksamhet som är förenlig med detta ändamål. Förvärvsverksamhet får ej bedrivas inom området.
Bryggor och skjul får ej utnyttjas i kommersiellt syfte t.ex. uthyrning eller som verkstadslokal eller förråd i rörelse.

Överlåtelse av andelsrätt.

Överlåtelse får endast ske till annan medlem i klubben och skall i första hand erbjudas medlem som står i klubbens officiella skjul- eller bryggkö. För att överlåtelse skall anses giltig måste säljande medlem insända sitt andelsbevis till klubben med uppgift om köpare. Klubben utfärdar därefter ett nytt andelsbevis till den nya ägaren. Tills detta har skett har den säljande medlemmen kvar det totala ansvaret för såväl ekonomiska som juridiska krav som kan komma att ställas på andelsägaren.

Inlösen av andel.

Om medlem ej följer gällande stadgar och föreskrifter eller underlåter att inom föreskriven tid betala av klubben eller andelsföreningen debiterade avgifter kan medlemmen, i enlighet med klubbens stadgar, uteslutas ur Karlstad Båtklubb. Vid sådan uteslutning av medlem skall klubben lösa in andel i skjul eller brygga med ett belopp motsvarande av brygg/skjulföreningen styrkta insatser uppräknade med vid tillfället gällande konsumentprisindex

Fastställande

Dessa regler har fastställts av styrelsen.

Klicka på länken så hittar du regler för skjul och bryggverksamhet.

Regler för skjul och bryggverksamheten(pdf) Öppnas i nytt fönster