Miljöpolicy

Karlstads båtklubb har som ambition att verka för en hållbar, resurssnål och miljöanpassad verksamhet.

Målet är att Vänern ska hålla en god balans och ha en levande skärgård.

Styrelsen värnar om ett fruktsamt samarbete med kommunen och andra organisationer i miljöfrågor och ser som sin uppgift att informera medlemmarna om utvecklingen på miljöområdet.

Medlemmarna är å sin sida skyldiga att informera sig om och följa klubbens miljöregler som finns beskrivna i detta dokument, inklusive avfallsplanen nedan. Brott mot miljöreglerna kan leda till uteslutning.

För att säkerställa att miljöfrågorna står i fokus har KBK utsett ett särskilt miljöombud. Miljöombudet bevakar utredningar och lagstiftningsarbete som rör miljöfrågor och kontrollerar att klubben och dess medlemmar följer de lagar och regler som redan finns.

Miljöplanen utgörs av detta dokument som fastställs av styrelsen i samarbete med miljöombudet. Planen revideras då behov uppstår.

Miljöregler

Klubbens medlemmar ska värna om närmiljön på båtklubben och hålla snyggt och rent vid såväl uppställningsplatser som längs bryggorna.

Endast godkända båtbottenfärger och andra kemikalier får användas. Information om godkända och icke godkända båtbottenfärger finns på Kemikalieinspektionens hemsida www.kemi.se.

I fråga om olja och drivmedel ska medlemmarna sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet.

Klubben uppmanar medlemmarna att överväga båtbottentvätt av skrovet under säsongen, istället för att använda växthämmande bottenfärger. På Skärgårdsstiftelsens hemsida www.batmiljo.se kan man hitta information om båtbottentvättar (och få många andra tips som rör båtliv och miljö). För den som vill tvätta skrovet är det viktigt att tänka på att göra det på avsedd plats med godkända tvättmedel (Spolplattan).

Avfallsplan

Var och en tar självklart hand om sitt skräp. Avfall samlas i påsar som slängs i sopcontainern. Saker som kan återvinnas (glas, papper m m) körs till närmaste återvinningsstation.

Miljöfarliga kemikalier ska samlas ihop och lämnas i miljöboden där det finns uppsamlingsfat för färg, olja, diesel, bensin, glykol och oljiga textilier.

Ett viktigt undantag är trassel och trasor indränkta med linolja. De får inte blandas med övrigt avfall på grund av självantändningsrisk utan måste tas om hand av båtägaren!

Tömda förpackningar får inte heller lämnas i miljöboden. De ska antingen köras till återvinning eller slängas i sopcontainern.

  • Färgrester får INTE hällas direkt i fatet för överbliven färg utan måste slängas i sina burkar som ska vara förslutna. Även färgresterna efter bottenskrapningen måste samlas i en burk innan det läggs i fatet för färgrester.  Alla burkar i fatet öppnas, töms och sorteras för hand hos Sita.
  • Batterier ska läggas på rätt ställe bredvid miljöboden. Inga batterier i containern.
  • Glykol ska samlas upp, antingen genom att en hink hålls vid avgasröret när motorn körs på land, eller genom användning av klubbens uppsamlingssäckar för glykol (se bild nedan). Glykol som inte ska återvinnas lämnas i uppsamlingsfatet i miljöboden. I garaget där subliften står finns tre uppsamlingssäckar som passar olika typer av båtar.
  • Vid slipning av båtens botten ska slipdammet samlas upp. Det kan ske genom att täcka marken. Presenningar finns att låna. Man kan också använda slipmaskiner med integrerad dammsugare.
  • Om båtbotten skrapas ska den bortskrapade färgen samlas upp och tas om hand av respektive medlem (se instruktion under Färg ovan).
  • Olja – Motorn ska skötas så att den inte läcker olja. Lämna olja och oljefilter på avsedd plats i miljöboden. Vid risk för spill vid byte eller tömning av olja ska en oljeduk placeras under båten eller motorn. Oljedukar finns att köpa i affärer för båttillbehör och läggs efter användning i tunnan för oljiga textilier i miljöboden.
  • Latrin –Avfall från båttoaletter ska tömmas i enlighet med gällande regler. Från den 1 april 2015 råder förbud att tömma båtlatrin på svenskt sjöterritorium.

Kommande förbättringar

Närmast på dagordningen står inrättandet av en…